Hizmet Sözleşmesi Kullanım Koşulları Sözleşme

Hizmet Sözleşmesi Kullanım Koşulları Sözleşme

Altmış gün içinde cevap verilmez ise, istek reddedilmiş sayılır. İsteğin reddi üzerine dava açma süresi başlar ve müracaat tarihine kadar geçmiş olan süre de hesaba katılır.” hükmünü amirdir. Bu yüzden kural olarak idari işlemler ve dolayısıyla da disiplin hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar kapsam dışında kalmaktadır[741]. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin “adil yargılama” başlıklı 6. Maddesinin 1.bendine göre, her şahıs gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili uyuşmazlıklar gerek cezai alanda kendisine yöneltilen bir isnadın esası hakkında karar verecek olan yasal, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından, davasının makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun ve aleni surette dinlenmesini istemek hakkına sahiptir. Maddedeki hakkın bağımsız olup olmadığı konusunda farklı kararlar vermiştir.

AİHS’de düzenlenen temel hak ve özgürlükler taraf ülkelerin göz önünde bulunduracağı asgari standartlardır. Ülkeler vatandaşlarına bu asgari standartlardan daha geniş hak ve özgürlük tanıyabilir. Bu durumda Sözleşmenin denetim organı olan mahkeme öncelikle ülkenin iç hukukunda yer alan düzenlemelere bakacak,  eğer iç hukuktaki hak ve özgürlüklerin daha geniş olduğunu tespit ederse denetiminde bu normları esas alacaktır. Hal böyleyken iç hukukumuzda kişi özgürlüğünü ihlal eden bir ceza olarak kabul edilen göz hapsi cezasının verilmesinde de 5. Maddedeki kriterler aranacak ve kişi özgürlüğünün ihlal edildiği kabul edilerek, AİHSnin 5. Fıkraları uygulanarak göz hapsi disiplin cezası da yargı yerince denetlenebilecektir. Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası andlaşmalar ile yasa hükümlerinin çatışması durumunda andlaşma hükmü üstün sayılacak ve ulusal yasa kuralı ihmal edilerek uygulanmayacaktır. Fıkrasında kişinin hangi hallerde özgürlüğünden yoksun bırakılabileceği ve bunun hangi usullerle yapılacağı düzenlenmiştir. Oda hapsi disiplin cezası niteliği itibariyle kişi özgürlüğünü sınırlayan bir yaptırım olup bu husus hem iç hukukumuzda 1632 sayılı AsCK’nun 19, 21 ve 23. Maddelerinde açıkça belirtilmiş hem de AİHM kararlarıyla tespit edilmiştir[568]. Fıkrasının (a) bendinde genel kural olarak kişi özgürlüğünün mahkeme kararıyla sınırlanabileceği düzenlenmiş diğer bendlerinde ise bazı özel durumlarda kişilerin mahkeme kararı olmadan da yakalanıp tutulabilecekleri belirtilmiştir. Oda hapsi disiplin cezası “yasanın koyduğu bir yükümlülüğün yerine getirilmesini sağlamak” için tutulma olarak kabul edilemez.

AYİM bir kararında[724]; 1602 sayılı Kanunun 21. AİHM, genel olarak askerlik ve polislik gibi mesleklere ilişkin disiplin cezalarını, barolar ve meslek odası gibi kurumların üyelerine uyguladığı disiplin yaptırımlarını 6. Bu husustaki kriter Pellegrin kararı ile ortaya konmuştur. Maddenin korumasından yararlanamayacaklarına karar vermiştir[590]. Katıksız hapis kısa hapis cezalarının biri ve en ağırıdır. Mahkeme hükmü veya disiplin âmirinin buyruğu ile verilebilir.

Kırmızı ekip üyeleri modelin, ABD ihracat kısıtlamalarını ihlal etme olasılığı daha yüksek olan şirketler de dahil olmak üzere, bir silah yapımında kullanılabilecek tesis kiralama, ekipman ve şirketler hakkında faydalı bilgiler ürettiğini tespit etmiştir. Tehdit aktörleri, yukarıdaki Diğer Sistemlerle Etkileşimler bölümünde vurgulandığı gibi, GPT-4’ ü internet taraması ve açık kaynak araçlarıyla birleştirmekten de faydalanabilir. Bazı önyargı türleri, reddetme eğitimi yoluyla, yani modelin belirli sorulara yanıt vermeyi reddetmesi sağlanarak azaltılabilir. Bu, bir grup insanı açıkça aşağılayan içerik üretmeye çalışan yönlendirici bir soru olduğunda etkili olabilir. Bununla birlikte, reddetmelerin ve diğer hafifletmelerin bazı bağlamlarda önyargıyı daha da kötüleştirebileceğini[35] veya yanlış bir güvence duygusuna katkıda bulunabileceğini belirtmek önemlidir.[43] Ayrıca, farklı demografik özellikler veya alanlar arasında eşit olmayan reddetme davranışının kendisi de bir önyargı kaynağı olabilir.

  • Maddesi uyarınca ancak kanunla düzenlenmeli ve sınırlanmalıdır.
  • Devlet memurlarının yükümlülükleri genel olarak 657 SK’nun “Ödev ve Sorumluluklar” başlıklı ikinci bölümünde 6-16.
  • Bunlardan birincisi, bir mahkeme kararına riayetsizlik halidir.
  • Ayrıcalıklı oldukları, ilişki ve flört söz konusu olduğunda sonsuz seçeneklere sahip oldukları düşünülür.

Başka mevzuat hükümlerinden ve yaptıkları görevden kaynaklanan yükümlülükleri de vardır[165]\. Oyun kütüphanemizi düzenli olarak güncelliyor, en yenilikçi oyunları sunuyoruz. paribahis\. Ödev ve yasaklara aykırı davranışlar 657 SK’nun 125. Maddesinde disiplin suçu olarak düzenlenmiştir. Maddesi, amirin, maiyetin ahlaki, ruhi ve bedeni hallerini daima nezaret ve himayesi altında bulunduracağını düzenlemiştir. Maddesi de, amirin, maiyetinin şeref ve haysiyetini, sağlığını, özlük hakları­nı gözetmeye mecbur olduğunu belirtmiştir. Bu yüzden, örneğin, hasta olan astını muayeneye sevk etmeyen, astlarının yiyecek ve giyeceklerini zamanında tedarik ettirip dağıtmayan, astlarının izin ve istirahatlarını zamanında kullandırmayan amirler, astlarını gözetim görevinde ihmal etmek suçunu işlemiş olurlar[143]. Dolayısıyla suç tedbirli bir amirden beklenen özen ve ihtimamın gösterilmemesi hallerinde taksirli olarak işlenebilir[144]. “Hizmete mahsus ve değeri 250 Türk Lirasını geçmeyen eşyayı özürsüz kaybedenler veya harap olmasına sebebiyet verenler, eşyanın değeri de göz önünde bulundurularak 2 aya kadar oda veya göz hapsi cezası ile cezalandırılır” (477 SK m.52)[129]. Maddesinde, kısa süreli kaçma suçunun “görevli iken”[123] işlenmiş olması, silah, mühimmat, donatım veya bir askeri taşıma aracının birlikte götürülmüş olması[124] veya mükerrer olarak işlenmiş olması halleri cezayı ağırlaştırıcı bir neden olarak kabul edilmiştir.

XGroup Holding olarak kişisel verilerinizin gizliliğini önemsiyoruz.6698 sayılı K.V.K.K kapsamında oluşturduğumuz aydınlatma metnine yukarıda bulunan linkten ulaşabilirsiniz. Hizmet Alan’ın, sözleşmesel yükümlülüklere aykırı davranması, yasaklanmış veri bulundurması, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına aykırı içerik bulundurması gibi durumlarda sözleşme, NETX tarafından tek taraflı olarak feshedilebilir. Satın alınan paketin içeriğine göre değişen sözleşme süresinin bitiminde, Hizmet Alan aksine bir bildirim yapmamışsa, sözleşme yeni fiyatlandırma üzerinden bir dönem daha uzatılacaktır. Hizmet Alan, Hosting hizmetine ilişkin ücreti ve vergilendirmeyi peşin olarak ödeyecektir. NETX, Hizmet Alan’ın sorun yaşaması halinde her türlü desteği vereceğini taahhüt etmektedir. Hizmet Alan, seçtiği müşteri destek paketine göre NETX yetkililerine ulaşabilecek ve böylece sorun bertaraf edilecektir. NETX tarafından muhafaza edilen farklı sunuculara ve sistemlere; internet üzerinden gelecek saldırılara, bilgi hırsızlığına, hacklenmelere ve her türlü kötü kullanıma karşı Hizmet Alan, gerekli tedbir ve güvenlikleri almakla yükümlüdür.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top